ASIAN STYLE BIŠON S JAMESEM HOLBERRYM 5.5.2024

James Holberry, alias @the_northern_dog_barber vám ukáže, jak ostříhat psa s tím geniálním detailingem a precizním finišem, který vidíte v jeho práci (mrkněte do galerie).

Jako ambasador kosmetiky HYPONIC bude prvním, kdo vám tuto kosmetiku ukáže v praxi a v rámci víkendu s Jamesem máte také poprvé v ČR možnost kosmetiku HYPONIC na místě otestovat a zakoupit. 

Dopoledne se můžete těšit na úpravu Bišonka do asijského střihu - James vám názorně ukáže svou vítěznou úpravu, právě Bišon je totiž jeho nejčastějším výherním plemenem. Níže si můžete o lektorovi přečíst více!

V rámci odpoledního workshopu si můžete nechat poradit s vašim střihem - co musíte změnit, aby váš asijský střih vypadal jako ten jeho? Pokud nemáte vlastního pejska, vezměte s sebou umělou hlavu - bude to stát za to!

S sebou na workshop si můžete vzít jakékoliv kadeřavé plemeno nebo knírače a nechat si poradit, jak na konkrétním pejskovi docílit toho nejlepšího výsledku. PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE NA KAŽDÝ DEN ZVLÁŠŤ NEBO NA OBA DNY.

Těšit se můžete také na prodejní stánek Veterinarnikosmetika.cz, kde si můžete vyzkoušet i zakoupit nůžky, kartáče, kosmetiku i další zboží, platba je možná hotově i kartou.

10% sleva pro členy CGA a PGACR!

Seminář proběhne v angličtině s českým překladem, uzávěrka přihlášek 14.4.2024 nebo při naplnění kapacity! Po ukončení kurzu obdržíte certifikát.

PROSÍM PŘEČTĚTE SI PŘED PŘIHLÁŠENÍM DALŠÍ INFORMACE KE KURZU NÍŽE!

ENGLISH VERSION BELOW

Varianta:
3 490 Kč
Dostupnost: Ještě se můžeš přihlásit! Ještě se můžeš přihlásit! Ještě se můžeš přihlásit! Zvolte variantu
ASIAN STYLE BIŠON S JAMESEM HOLBERRYM 5.5.2024

Detailní popis produktu

CO O SOBĚ ŘÍKÁ JAMES?
 

Jmenuji se James Holberry, na sociálních sítích jsem také známý jako ‚The Northern Dog Barber‘.

Jsem profesionální groomer se sídlem ve Velké Británii. Specializuji se na péči v asijském stylu a upravuji ji od roku 2020.

Pravidelně soutěžím na soutěžích ve Velké Británii i v zahraničí, s několikanásobnými prvními místy v asijském stylingu; včetně „The Great British Grooming Show“ a „The Great British Groom Off“. Byl jsem také umístěn na prestižní soutěži „Groomania“ v Belgii!

Byl jsem nominován jako finalista v kategorii „Asijský stylista roku“ na světově proslulých „Liz Paul Awards“

Moje vášeň spočívá v asijském groomingu a jsem nadšený, že mohu sdílet své dovednosti a znalosti s dalšími nadšenci do péče o srst!

Jsem hrdým členem týmu HYPONIC World Grooming jako zástupce Master Groomer pro Spojené království a zároveň jsem ambasadorem značek Kenchii a Joyzze.

Těším se, že se o svou lásku k asijskému stylingu podělím se všemi a povýším vaše střihy na další level!

PRŮBĚH WORKSHOPU
9:00 - 9:15 Registrace + ranní káva 
9:15 - 13:00 Teoretická část a ukázka úpravy (v sobotu Pudl, v neděli Bišon)
13:00 - 13:45 Pauza na oběd 
13:45 - 17:00 Úprava vašich modelů (Kadeřavá plemena nebo knírač)
  
PRAKTICKÁ ČÁST
 
V dopoledních hodinách se můžete těšit na ukázku úpravy Bišonka. V rámci následujícího odpoledního workshopu pak budete upravovat vlastní psí modely s možností konzultace s Jamesem. Účastnit se samozřejmě můžete také jako divák.
 
Workshop s vlastním modelem je určen pro mírně pokročilé a pokročilé střihače - cílem je získat zpětnou vazbu, jak udělat čumáček kulatější, proč je můj střih zubatý a jak to spravit atp. I začátečníky ale rádi přivítáme jako diváky :)
 

Potřebné vybavení: Pokud chcete upravovat svého psího modela, vezměte si s sebou prosím střihací stůl a veškeré vybavení pro úpravu (nůžky, hřebeny, strojek atp.). Modelové by měli přijít vykoupaní - na místě je k dispozici vana a fén, ale z časových důvodů není možné vykoupat všechny psy. Pokud nemáte přenosný střihací stůl, je možné domluvit zapůjčení našeho (pouze omezený počet!) nebo zapůjčení protiskluzové podložky pro použití na běžném stole. 

Modelové: Jako modela můžete na tomto workshopu využít jakékoliv kadeřavé plemeno vhodné pro úpravu do asijského střihu nebo knírače. Pokud nemáte vhodného živého modela, vezměte si s sebou klidně umělého :) Najdete např. zde. Veterinární Kosmetika má v nabídce jak hlavu nebo celé tělo Pudla, tak Knírače.

UMĚLÝ MODEL NENÍ V CENĚ KURZU!

Na workshop je možné přivést pouze psy, kteří nejsou agresivní, jsou řádně očkovaní a nehárají. 

V rámci semináře pro vás bude připraveno drobné občerstvení (káva, čaj, voda, bublanina/bábovka, domácí pomazánky, řízečky atp).
 

Po ukončení kurzu obdržíte certifikát o úspěšném absolvování. 

Počet míst je omezen! Své místo si zajistíte nákupem kurzu - je možné platit online kartou nebo převodem (nejpozději do 48 hodin od objednávky). Pokud potřebujete zaplatit později, dejte nám prosím vědět e-mailem a domluvíme se individuálně.

Členové Czech Grooming Academy a Pet Grooming Association ČR získají po zadání svého osobního kódu slevu 10%. Pokud ještě nejste členem, můžete se přihlásit zde: CGA a PGACR.

Místo konání: Praha, Just Home Šrobárova 13, Praha 3. 

 STORNO PODMÍNKY

Z kurzu je možné se odhlásit bez udání důvodu nejpozději do 14.4.2024. Pozdější odhlášení je možné pouze ze závažných např. zdravotních důvodů a bude řešeno individuálně.

V případě nenaplnění minimální kapacity kurzu může dojít k jeho přesunutí nebo zrušení. V případě zrušení kurzu Vás budeme informovat emailem. Kurzovné bude vráceno stejným způsobem, jakým jste jej hradili (převodem nebo online kartou). V případě přesunutí kurzu Vám bude nabídnut nový termín. Pokud Vám nový termín nebude vyhovovat, je možné požádat o vrácení kurzovného. V případě nemoci lektora bude nabídnut nový termín kurzu.

 ENGLISH TRANSLATION

James Holberry, aka @the_northern_dog_barber shows you how to cut a dog with the brilliant detailing and precise finish you see in his work (check out the gallery).

As an ambassador of HYPONIC cosmetics, he will be the first to show you these cosmetics in practice, and as part of the weekend with James, you will also have the opportunity to test and purchase HYPONIC cosmetics on site for the first time in the Czech Republic.

In the morning, you can look forward to grooming a Bichon into an Asian cut - James will show you his winning grooming, as the Bichon is his most frequent winning breed. You can read more about the lecturer below!

In the afternoon workshop, you can get advice on your haircut - what do you need to change to make your Asian haircut look like his? If you don't have your own dog, bring a dummy head with you - it will be worth it!

You can take any curly breed or schnauzer with you to the workshop and get advice on how to achieve the best result for a specific dog. YOU CAN SIGN UP FOR EACH DAY OR FOR BOTH DAYS.

You can also look forward to the Veterinarnikosmetika.cz sales stand, where you can try and buy scissors, brushes, cosmetics and other goods, payment is possible in cash or by card.

10% discount for CGA and PGACR members!

The seminar will be held in English with a Czech translation, the deadline for applications is April 14, 2024 or when the capacity is full! You will receive a certificate after completing the course.

Shortly about James:

"My name is James Holberry, I’m also known as ‘The Northern Dog Barber’ on social media. I’m a professional groomer based in the UK. I specialise in Asian Style grooming and have been grooming since 2020. I am a regular competitor at grooming competitions both in the UK and abroad, with multiple first place wins in Asian styling; including ‘The Great British Grooming Show’ and ‘The Great British Groom Off’. I have also been placed at the prestigious ‘Groomania’ competition in Belgium! I have also been nominated as a finalist in the ‘Asian Stylist of the year’ at the world famous ‘Liz Paul Awards’ My passion lies in Asian Grooming and I’m excited to be able to share my skills and knowledge with other grooming enthusiasts!

I am a proud member of the HYPONIC World Grooming team as the Master Groomer representative for the UK, as well as being an ambassador for both the Kenchii and Joyzze grooming brands! I look forward to sharing my love for Asian Styling with everyone and taking your grooms to the next level!"

COURSE OF THE WORKSHOP
9:00 - 9:15 Registration + morning coffee
9:15 a.m. - 1:00 p.m. Theoretical part and grooming demonstration (Poodle on Saturday, Bichon on Sunday)
13:00 - 13:45 Lunch break
13:45 - 17:00 Grooming of your models (Curly breeds or Schnauzer)

PRACTICAL PART

In the morning you can look forward to a demonstration of grooming a Bichon. In the following afternoon workshop, you will groom your own dog models with the possibility of consultation with James. Of course, you can also participate as a spectator.

The workshop with your own model is intended for intermediate and advanced groomers - the goal is to get feedback on how to make the muzzle rounder, why my haircut is jagged and how to fix it, etc. But we also welcome beginners as spectators :)

Necessary equipment: If you want to groom your dog model, please bring a grooming table and all grooming equipment (scissors, combs, trimmer, etc.). The models should come bathed - there is a bathtub and a hairdryer available on site, but due to time constraints it is not possible to bathe all the dogs. If you do not have a portable grooming table, it is possible to arrange to borrow ours (only a limited number!) or to borrow a non-slip mat for use on a regular table.

Models: In this workshop, you can use any curly breed suitable for editing into an Asian haircut or a Schnauzer as a model. If you don't have a suitable live model, feel free to bring an artificial one with you :) You can find it here, for example. Veterinární Kosmetik offers both the head or the whole body of a Poodle and a Schnauzer.

THE ARTIFICIAL MODEL IS NOT INCLUDED IN THE COURSE PRICE!

Only dogs that are not aggressive and properly vaccinated can be brought to the workshop.

As part of the seminar, small refreshments will be prepared for you (coffee, tea, water, bubbly/cakes, homemade spreads, schnitzels, etc.).

After completing the course, you will receive a certificate of successful completion.

The number of places is limited! You secure your place by purchasing the course - it is possible to pay online by card or bank transfer (within 48 hours of ordering at the latest). If you need to pay later, please let us know by email and we will make arrangements individually.

Members of the Czech Grooming Academy and the Pet Grooming Association of the Czech Republic receive a 10% discount after entering their personal code. 

Venue: Prague, Just Home Šrobárova 13, Prague 3.

CANCELLATION POLICY

It is possible to withdraw from the course without giving a reason until April 14, 2024 at the latest. Later de-registration is only possible for serious, e.g. health reasons and will be dealt with individually.

If the minimum capacity of the course is not met, it may be moved or cancelled. In case of cancellation of the course, we will inform you by email. The course fee will be refunded in the same way you paid it (by bank transfer or online card). If the course is moved, you will be offered a new date. If the new date does not suit you, it is possible to request a refund of the course fee. In case of illness of the lecturer, a new course date will be offered.